Pravidlá súťaže

Názov súťaže

Pošli skúsenosť a vyhraj!

Nezabudni lajknúť stránku Cannabis Clinical CZ na Facebooku aby ti neunikli žiadne skvelé súťaže o hodnotné ceny!

Cannabicslinical.cz na Facebooku

Výherca súťaže

Bude zverejnený po ukončení súťaže na našom FB Cannabis Clinical CZ

Úvod

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú v rámci marketingových aktivít webstránky cannabisclinical.cz, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Účel súťaže a organizátor

Účelom súťaže na stránke cannabisclinical.cz a na Facebooku je reklama a propagácia internetovej stránky organizátora súťaže. Organizátorom súťaže je spoločnosť Synergia Pharmaceutical s.r.o.

Začiatok a ukončenie súťaže

Do súťaže sa užívatelia Facebooku môžu zapojiť v období od 1.2. 2022 do 18.2. 2022.

Ukončenie súťaže môže byť upravené organizátorom.

Žrebovanie

Žrebovanie prebehne po ukončení súťaže.

Výhra

1. miesto

CANNABIS CLINICAL CBG + CBD 20% + Q10, 10 ml v hodnote 1390 KČ

2. miesto

CANNABIS CLINICAL CBD + CBG 10% + Q10, 10 ml v hodnote 950 KČ

3. miesto

CANNABIS CLINICAL CBD 5%, 10 ml v hodnote 550 KČ

4. miesto

Zľavový kupón 30 % na nákup ľubovoľného produktu na stránke

Cannabisclinical - produkty

Cannabisclinical.cz

Podmienky účasti

Do súťaže sa môže zapojiť každý vo veku minimálne 18 rokov. Do súťaže nebudú zaradení zamestnanci spoločnosti Synergia Pharmaceuticals s.r.o.. Do súťaže bude zaradený každý, kto pošle skúsenosť na stránku cannabisclinical.cz alebo do komentára na našom FB Cannabis Clinical CZ.

Kontaktný formulár pre odovzdanie skúseností s produktami

Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry

Výherca súťaže bude vyžrebovaný z tých, čo sa zapojili do súťaže a splnili podmienky účasti. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom Facebooku. V prípade, že sa nepodarí kontaktovať výhercu do 7 dní od žrebovania, ktoré prebehne 18.2.2022., výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí. Výhra bude zaslaná na adresu, ktorú nám zašlete v prípade vyžrebovania do súkromnej správy buď na FB alebo e-mailom spolu s ďalšími potrebnými kontaktnými údajmi. V prípade, že sa výherca neohlási na výzvu pre odovzdanie výhry, výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Výherca súťaže bude zverejnený na FB stránke Cannabis Clinical CZ.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke cannabisclinical.cz

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.
Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi, prípadne prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí. Zdieľanie príspevku na Facebooku a linkovanie stránky na Facebooku nie je podmienkou účasti v súťaži.