Podmienky použitia

Podmienky použitia

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť Synergia Pharmaceuticals s.r.o., IČO: 27569519, Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, ďalej len „prevádzkovateľ týchto webových stránok“.

Platnosť všeobecných podmienok používania a ochrany osobných údajov akceptujú všetci užívatelia a návštevníci webovej stránky jej zvolením, požitím, nákupom v e-shope a pod.. Zásady ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ týchto webových stránok prostredníctvom svojich webových stránok. Prevádzkovateľ týchto webových stránok si vyhradzuje právo kedykoľvek podmienky používania a ochrany osobných údajov zmeniť podľa vlastného uváženia.
Zásady ochrany osobných údajov a používanie cookies sa nevzťahujú na služby a prvky webových stránok poskytované tretími stranami ako sú napr. Sociálne pluginy, reklama, analytické nástroje, odkazy a pod.
Kliknutím na tlačidlo „súhlasím“, „odoslať“, „kúpiť“, „zaplatiť“ a podobne súhlasí užívateľ s podmienkami používania webových stránok. V prípade zmeny pravidiel používania webových stránok a pravidiel ochrany osobných údajov musí užívateľ ešte raz súhlasiť so zmenou a to kliknutím na príslušné tlačidlo.
Prevádzkovateľ týchto webových stránok týchto webových stránok ponúka na svojej webovej stránke informácie týkajúce sa tovaru a služieb podniku zákazníkom, dodávateľom a uchádzačom o zamestnanie.

Ručenie

Prevádzkovateľ týchto webových stránok ručí za škodu spôsobenú užívateľovi použitím webových stránok len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.
Prevádzkovateľ týchto webových stránok nepreberá žiadnu záruku za škody alebo straty, ktoré utrpí užívateľ ani priame ani nepriame, okamžité alebo následné škody nezávisle od toho, či vzniknú zo zmluvy, práva na náhradu škody (vrátane nedbanlivosti) alebo akokoľvek inak, pokiaľ spadajú do niektorej z nasledujúcich kategórií:
Ušlý zisk a následné škody.
Neočakávané straty a ušlý zisk.
Ušlé možnosti obchodu.
Strata good will a strata dát.
Prevádzkovateľ týchto webových stránok podnikla všetky potrebné činnosti aby zabezpečila správnosť a úplnosť informácií poskytnutých na webových stránkach v čase ich poskytnutia.
Prevádzkovateľ týchto webových stránok nedáva žiadne prísľuby a nepreberá žiadne záruky za informácie uvedené na webovej stránke, ako sú napríklad dostupnosť obsahu tretích strán, súbory na stiahnutie, externé odkazy alebo iný obsah použitý priamo alebo nepriamo. Prevádzkovateľ týchto webových stránok si vyhradzuje právo na vykonanie zmien uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.
Prevádzkovateľ týchto webových stránok nezodpovedá za škody spôsobené neodborným alebo nenáležitým použitím užívateľského konta užívateľom alebo za zneužitie a stratu identifikačných údajov, za ktorých zachovanie je zodpovedný používateľ.
Prevádzkovateľ týchto webových stránok nepreberá zodpovednosť za obsah externých linkov, ktoré vedú z týchto webových stránok na iné webové stránky a súbory.

Ochrana duševného vlastníctva

Obsah webových stránok vrátane obrazových príloh, textu, značiek, videí, grafiky a pod. Je duševným vlastníctvom prevádzkovateľa týchto webových stránok. Používaním webových stránok nevznikajú užívateľovi žiadne licenčné ani iné nároky na ich obsah, napr. Priemyselné práva, autorské práva, ochranné známky alebo iné. Obsah webových stránok sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa týchto webových stránok meniť, kopírovať, dopĺňať alebo použiť iným spôsobom na aký bol určený.

Zabezpečenia webových stránok

  1. Tieto webové stránky môžu sčasti obsahovať SSL certifkát. SSL certifikáty obsahujú okrem účinného šifrovanie dát počas ich prenosu na web server tiež identifikáciu poskytovateľa a autentizáciu pravosti webových stránok na ochranu pred phishingom.
  2. Užívateľ webových stránok prehlasuje, že sú mu známe Všeobecné poskytovanú certifikátu Let ‚Encrypt, prečítal si ich a plne ich akceptoval a bude ich dodržiavať. Prevádzkovateľ týchto webových stránok vylučuje ručenie voči užívateľovi spojené s využívaním SSL certifikátu.
  3. Niektoré časti stránok a služby môžu byť prístupné užívateľovi až po registrácii. Užívať pri registrácii obdrží náhodné heslo alebo si zvolí vlastné heslo, ktoré mu umožnia prístup k užívateľskému účtu. Prevádzkovateľ týchto webových stránok nepreberá zodpovednosť za nedostatočne silné heslo (napr. „12345“) alebo za stratu a odcudzenie hesla treťou stranou bez zavinenia prevádzkovateľa týchto webových stránok.
  4. Užívateľ webových stránok je zodpovedný za uschovanie hesla aj iných osobných údajov a za všetky aktivity, ktoré sú spojené s používaním používateľského konta. Neoprávnené použitie účtu alebo akékoľvek porušenie bezpečnosti musí byť ihneď nahlásené prevádzkovateľovi týchto webových stránok. Zneužitie prístupových údajov alebo ich poskytnutie tretej strane zo strany užívateľa môže viesť k vymazaniu užívateľského konta príp. k zastaveniu odberu.
  5. Prevádzkovateľ týchto webových stránok si vyhradzuje právo schváliť alebo bez udania dôvodov odmietnuť registráciu, či prihlásenie k odberu. Má tiež právo bez udania dôvodov odstrániť akékoľvek užívateľské konto.
  6. Prevádzkovateľ týchto webových stránok nezodpovedá za obsah, ktorý obsahuje škodlivé a / alebo interferujúcej znaky ako napr. Vírusy, manipulované a „skryté“ súbory (napr. Obrázky, ktoré sú integrované v audio-súboroch), trójske kone, červy alebo topánky a iné, ktoré sa môžu nachádzať na webových stránkach a môžu spôsobiť škodu užívateľovi. Prevádzkovateľ týchto webových stránok sa zaväzuje vyvinúť najväčšie možné úsilie v rámci svojich možností aby takýmto škodám predišla.
  7. Elektronické útoky akéhokoľvek druhy na webové stránky alebo na údaje jednotlivých užívateľov sú zakázané.

Dostupnosť webových stránok a obsah

  1. Prevádzkovateľ týchto webových stránok má právo zmeniť alebo zrušiť svoje webové stránky resp. ponuku služieb a tovaru podľa svojho vlastného uváženia. Nárok na používanie alebo udržiavanie webových stránok nie je vymáhateľný a prevádzkovateľ týchto webových stránok za dostupnosť a údržbu nepreberá zodpovednosť.
  2. Prevádzkovateľ týchto webových stránok udržuje webové stránky podľa existujúcich technických, ekonomických, podnikových a organizačných možností. Nedáva však záruku, že budú k dispozícii nepretržite, alebo že vôbec budú k dispozícii. Tiež neručí za to, že budú bez chýb alebo že chyby budú odstránené. Prevádzkovateľ týchto webových stránok výslovne vylučuje akúkoľvek záruku za spôsobené škody akéhokoľvek druhu z poskytnutia týchto webových stránok alebo jej pomôcok, pokiaľ to je zo zákona dovolené.
  3. Informácie, ceny a fotografie zverejnené na tejto internetovej stránke sú informatívne a nezáväzné.

 

Reklama

Tieto webové stránky sú určené potenciálnym zákazníkom prevádzkovateľ týchto webových stránok. Ten sa snaží svojich potenciálnych zákazníkov osloviť prostredníctvom reklamných a marketingových kampaní. Vzhľadom na objem reklamných a marketingových kampaní prevádzkovateľ svojich potenciálnych zákazníkov upozorňuje, že informácie v nich poskytnuté sú len informatívne a nezáväzné a záväzné ceny za jednotlivé služby a produkty je možné vyžiadať iba osobne v prevádzke poskytovateľa alebo telefonicky. Prevádzkovateľ týchto webových stránok upozorňuje, že v prípade tlačenej, digitálnej a iné formy reklamy môže pri jej zadávaní dôjsť k chybe alebo nesprávnemu prenosu dát medzi prevádzkovateľom týchto webových stránok a zmluvnými partnermi, ktorí reklamu spracovávajú. Informácie uvedené na týchto webových stránkach, či v reklamných materiáloch v akejkoľvek forme majú iba ilustratívny charakter a prevádzkovateľ týchto webových stránok si vyhradzuje právo na tlačovej či iné chyby v reklamných materiáloch a reklamných a marketingových kampaniach. Prevádzkovateľ týchto webových stránok tiež nedokáže zaručiť presnú zhodu konkrétnych produktov a služieb s ich obrazovým a slovným vyjadrením použitom v reklamnom oznámení v akejkoľvek podobe a forme. Chyba sa môže vyskytnúť aj pri zobrazovaní reklamných kampaní na webových stránkach partnerov prevádzkovateľa týchto webových stránok a pri zobrazení reklamy na sociálnu sieť. K chybnému zobrazenie cenových ponúk a reklamných kampaní môže dôjsť aj v prípade, že došlo k zlyhaniu informačného systému a tiež v prípade zlyhania ľudského faktora v prípade prenosu dát a overenie správnosti údajov. Prevádzkovateľ týchto webových stránok v takom prípade nenesie za chybné údaje zodpovednosť a v prípade uzavretia zmluvy alebo objednávky je v takom prípade zmluva alebo objednávka neplatná.